Algemene voorwaarden De stap naar balans

De stap naar balans is op 01-05-2021 gestart en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24222949. De stap naar balans is gevestigd te Brielle.

De stap naar balans gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Binnen De stap naar balans kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun taak of functie, toegang toe moeten hebben. De stap naar balans zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.

De stap naar balans verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken.

De stap naar balans respecteert de privacy van de abonnees op de digitale nieuwsbrief, de deelnemers aan evenementen en workshops alsook de gebruikers van de website en social media. De stap naar balans draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De stap naar balans is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites die via een link vanaf de website van De stap naar balans bereikbaar zijn. U kunt het privacy beleid van die andere sites raadplegen door hun privacy verklaringen aan te klikken.

Als u zich aanmeldt bij De stap naar balans vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in onze administratie en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren en u te kunnen informeren over diensten, onze bijeenkomsten en activiteiten. E-mailadressen komen op de verzendlijst voor de nieuwsbrief indien deze keuze wordt geselecteerd op het inschrijfformulier.

Evenementen, workshops en cursussen

Verder verkrijgen we uw persoonsgegevens als u zich aanmeldt voor een evenement of workshop. E-mailadressen van workshop deelnemers en bezoekers van onze evenementen worden toegevoegd aan de verzendlijst van de nieuwsbrief indien deze keuze wordt geselecteerd op het aanmeldformulier.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief via de link op onze website www.de stapnaarbalans.nl. Uw e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van, onze diensten, bijeenkomsten en activiteiten. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden (opt-out). Uw e-mailadres wordt dan automatisch van de verzendlijst verwijderd.

Social media

Op Facebook kunt zich aanmelden om onze bedrijfspagina te volgen. Indien De stap naar balans de intentie heeft de volgers van de Facebook pagina middels een persoonlijk bericht te willen benaderen, dan zal zij hierover vooraf berichten, waarbij u gerechtigd bent te reageren dat u niet benaderd wenst te worden. Daarnaast kunt u te allen tijde zelf de keuze maken om de bedrijfspagina niet langer te volgen.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door De stap naar balans. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak ons daartoe verplicht, u toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of als de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en onze samenwerkingsgroep.

De stap naar balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze in de administratie zijn opgenomen en worden gebruikt. Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk twee jaar na beëindiging van uw deelname, na deelname aan een evenement of workshop dan wel na het stopzetten van de nieuwsbrief uit de administratie worden verwijderd. Voor informatie die valt onder de fiscale bewaarplicht geldt een langere (wettelijke) bewaartermijn, namelijk zeven jaar.

U heeft altijd de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te laten overdragen of te laten verwijderen. U kunt daartoe een verzoek doen via info@destapnaarbalans.nl.

De stap naar balans

1 mei 2021